Denne side viser nogle af de mange projekter, som jeg har arbejdet med i min studietid. Jeg brænder for disse emner og jeg har fået en dyb viden og erfaring med dem.

Subkulturer som metaforer

I mit teoretiske speciale udviklede jeg en metafor for subkulturer i organisationer, som jeg kaldte Subkultur som Identitet. Jeg anvendte metaforen på en mellemstor organisation inden for udlejningsbranchen og som havde udekørende medarbejdere. Min metafor fokuserede på en udpræget negativ subkultur. Metaforen fokuserede på, hvad der kendetegner og begrænser en subkultur fra resten af organisationen og særligt hvilke historiske baggrunde, der har skabt subkulturen. Specialet havde fokus på de psykologiske aspekter og hvordan gruppen taler og handler indbyrdes. Brugen af metaforer i organisationer er nyttige, fordi det er nemmere at forstå organisationer og dermed også at forstå, hvordan organisationer og mennesker kan udvikles.

 Ulighed i organisationskulturen

Virksomhedskultur er et begreb som kan være svært at forklare og for en virksomhed kan det være svært at vide om de ansatte følger kulturen. Mit bachelorprojekt fokuserede på ligheder og forskelle mellem kulturer i to butikker under samme detailkæde og hvorvidt der var kongruens mellem disse og organisationskulturen. Derudover undersøgte jeg også årsager til de respektive butikkers kulturer. Herunder havde jeg fokus på ledelse, kommunikation, strategi, værdier og organisations- og subkultur. Der var store forskelle mellem kulturen i de 2 butikker og særligt den ene butik havde en kultur, hvor der var ulighed i organisationskulturen. Dette skyldes blandt andet at butikschefen ikke havde medarbejdernes tillid og respekt, hvilket betød en tydelig negativ subkultur og dermed intet fællesskab om at nå fælle mål.

Når en organisationskultur kommer til syne

Jeg har undersøgt en mellemstor dansk produktionsvirksomhed for at finde ud af, hvorvidt der var kongruens mellem virksomhedens imageønske og medarbejdernes opfattelse af virksomheden. Jeg analyserede ledelsens kommunikationsstil ift. organisationsværdierne samt hvordan de ledede deres medarbejdere. Dernæst undersøgte jeg medarbejdernes syn på ledelsen og ledelsens måde at arbejde på, hvilket viste, at der var stor enighed om at virksomhedens strategi var den rigtige til at skabe en succesfuld kultur. Det virksomheden blandt andet gjorde var at give medarbejderne indflydelse på, hvordan deres opgaver kunne løses bedst. Samtidig gjorde ledelsen meget ud af, at dele de gode historier fra hver afdeling og på den måde styrke deres kultur.

 

Hvordan ledes en subkultur

På kandidaten udviklede jeg en ledelsesteori, som jeg kaldte Subkulturel Ledelse. Jeg udviklede teorien, da jeg har oplevet, hvordan organisationer ikke anerkender subkulturer eller ved, hvordan man skal arbejde med dem. Teorien er baseret på ledelses- og organisationsteorier, arketypeteori samt kommunikationsteorier. Formålet med den var at finde frem til, hvilke kompetencer en leder bør have for at arbejde med medlemmer af en subkultur i organisationer. Ledelsesteorien satte også fokus på, hvordan en leder kan opfordre til at medlemmerne i subkulturen videndeler. Kompetencerne talte blandt andre; empati, loyalitet, troværdig, relationsskabende, synlig, proaktiv, iscenesættende, anerkendende og skarp kommunikatør.